Sjakk for barn


Sjakk – bra for barn!

Sjakk utvikler den logiske og matematiske tenkeevnen. Mer overraskende er det kanskje at sjakk også øker kreativiteten og leseferdighetene, og gir økte sosiale ferdigheter.

 

 Systematisk og kreativ tenkning

Oppfatningen om at sjakk utvikler naturvitenskapelig og teknisk tankegang støttes også av moderne forskning. En kanadisk undersøkelse viste at barn som lærte sjakk, ble klart bedre i matematikk. I tillegg ble de dyktigere i problemløsning. To amerikanske undersøkelser fant at sjakk ga en utvikling av kritisk og logisk tenkning. Undersøkelsene fant at barn som fikk sjakkopplæring også ble dyktigere i alle former for kreativ tenkning. I tillegg fikk barna bedre hukommelse. Slike virkninger av sjakk for barn er funnet også i undersøkelser i andre land. En tysk undersøkelse fant at barna som lærte sjakk ble dobbelt så gode som landsgjennomsnittet i matematikk.

 

Sjakk gir bedre leseferdigheter

Mer overraskende er det kanskje at sjakk også bedrer leseferdigheten. Den samme tyske undersøkelse fant at leseforståelsen til barna som hadde lært sjakk, var 2 ½ gang så god som landsgjennomsnittet. Og ikke nok med det, språkforståelsen var 3 ganger så god. Også i USA har de studert virkningen av sjakk på leseferdigheter. Også der fant de at barn som hadde lært sjakk, fikk langt bedre leseferdigheter enn barn som ikke lærte sjakk.

 

Sjakk i skolen

Erfaringer fra New York viser at barn som får sjakkundervisning, gjør det bedre på nasjonale prøver. Mest hyggelig og imponerende er kanskje at virkningen var størst for de barna som, før de lærte sjakk, lå mest etter sine klassekamerater. ”Sjakk-i-skolen” (Chess-in-the-school) i New York har som mål å øke de akademiske prestasjoner og gi økt selvtillit til barn som går på offentlige skoler i det indre av New York. Siden starten i 1986 har mer enn 400.000 elever deltatt i dette programmet. Programmet har vært en suksess på mange måter. De som har lært sjakk, bruker sine ferdigheter til sin videre utdannelse. De har mindre fravær på skolen. De løser oftere sine konflikter med fredelige midler. Sjakkspillingen har ført til varige vennskap med mennesker de har møtt via sjakken. En rektor i Bronx sa det slik. ”Elever som deltar i dette fantastiske programmet, øker sin selvsikkerhet og selvfølelse. De utvikler samarbeidsferdigheter og viser større respekt for hverandre.”

Danmark har også sitt program med skolesjakk. ”Bring Minoritetene i Spill (BMIS)” er et 3-årig sosialprosjekt i Århus og København. Det er startet opp 25 nye skolesjakklubber. 250 lærere og 4.500 elever deltar i prosjektet. Målet er å styrke den allmenne læreferdighet. Dette programmet har også som mål å bidra til integrering og motvirke sosiale problemer.  Mange barn blir trukket til foreningslivet. En dansk hjerneforsker, Kjeld Frednes, sier om dette: ”Et brettspill som sjakk utfordrer barnas intellekt. Det utfordrer deres evne til å kombinere, og det utfordrer deres evne til å tenke langt. Det langsomme tempo ved de tradisjonelle brettspill betyr at barna får trent evnen til å tenke seg om, mens derimot dataspill mer kjører på automatikk og reflekser. Det har også en verdi at man må vente på hverandre og at en kan både vinne og tape.”

 

 Intellektuell karate

Maurice Ashley er en av de store pionerene i sjakk for barn i Harlem (New York). Han har trent flere klubber (”Raging Rooks of Harlem” og ”Dark Knights”) til å bli amerikanske mestere.  Ashley sier: ”Jeg kaller sjakk for intellektuell karate. Det har med å sette konkrete mål og finne ut hvordan du skal nå disse”.  Han mener at sjakk bedrer problemløsning, strategisk tenkning og konsentrasjon. Det lærer barn verdien av hardt arbeid og utsatt tilfredsstillelse. Ashley mener at sjakk derfor inneholder så mange sider som gjelder også i livet og at sjakk derfor trener en for selve livet. Ashley har også sagt: ”Jeg er den første svarte internasjonale stormester (GM) i sjakkens historie. Det både betyr noe og betyr ikke noe, på samme tid.”

 

Sjakk er fellesskap og integrering

Sjakk bidrar både til å utvikle mange intellektuelle ferdigheter, og til personlig utvikling og til sosialt fellesskap.

Både i Danmark og USA brukes sjakk også til integrering. Sjakk er en av de få idretter der alle, uansatt alder, kan spille med hverandre.  Sjakk er derfor også et effektivt kontaktmiddel mellom generasjonene.

Det er, ut fra det som er sagt over, derfor mange grunner til å lansere prosjektet  ”Groruddalen = Sjakkdalen”. Et viktig moment er de mange med innvandrerbakgrunn i dalen. Mange av disse kommer fra land med sterke sjakktradisjoner og er selv habile sjakkspillere. Sjakk kan derfor også være et av virkemidlene til fortsatt integrering i Groruddalen på tvers av de fleste skillelinjer.

Sjakk2013 041 Nordtvet1

 

images[10] gustavsen bilde6 Bilde3

Ammeruddagen2011 Veitvet140304